.
321559 - rada / odborný rada v útvaru ředitele sekce
  • Ostrava
321559 - rada / odborný rada v útvaru ředitele sekce
Ostrava, Generální finanční ředitelství, Ostrava, Opavská /
Generální finanční ředitelství
23. 9. 2022
28 150 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení zveřejněných na webových stránkách Finanční správy ČR v "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo 321559" https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nabidka-zamestnani/app/detail/8649278.
Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem služebního orgánu: 2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem generálního ředitele č. 1/2018 v platném znění, kterým se stanoví požadavky na služebních a pracovních místech v orgánech Finanční správy České republiky, a jímž je požadavek odborného zaměření vzdělání - právní specializace. Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu, prokazujícího dosažené vzdělání požadovaného odborného zaměření.
Služba zahrnuje zejména: - realizaci daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou s celostátní působností - podíl na stanovování zásad aplikace právních předpisů v činnostech zabezpečovaných územním pracovištěm finančního úřadu v daňové, trestně právní a pracovně právní oblasti - samostatné řešení právní problematiky dotýkající se činnosti zabezpečovaných územním pracovištěm finančního úřadu v daňové, trestně právní a pracovně právní oblasti. - vedení řízení, přípravu a vydávání rozhodnutí v daňovém řízení - zastupování správního úřadu v případech, kdy je způsobilý být účastníkem soudního řízení ve věcech souvisejících se správou daní, personální nebo trestněprávní problematikou a hospodářskou činností. - podíl na zpracování návrhů interních aktů řízení a dokumentů sloužících pro vnitřní potřeby územního pracoviště finančního úřadu. - podíl na administraci činnosti územního pracoviště a samostatné vedení individuálně
určených agend a jejich evidence. - plnění dalších služebních úkolů, které svou náročností odpovídají platové třídě, do které je státní zaměstnanec zařazen na příkaz nadřízeného.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 zákona do 12. platové třídy.
Služební místo je vhodné i pro osobu se zdravotním postižením (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba).
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 12. října 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž
v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna3200@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 4hun2cu.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 321559 rada/odborný rada v útvaru ředitele sekce - Ostrava III“.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Ostrava - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 210
11 845