.
Inspektor/ka veřejného pořádku
  • Trmice
Inspektor/ka veřejného pořádku
Trmice, Město Trmice, Trmice, Fügnerova /
Město Trmice
25. 11. 2022
18 680 Kč - 27 260 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Charakteristika vykonávané práce:
" Zajišťování technického dozoru méně složitých investičních akcí a kontrola jejich realizace
" Zajišťování údržby zeleně, komunikací a hrobového příslušenství na určených hrobech hřbitova v Trmicích
" Kontrola plnění smluv s dodavateli prací na údržbu veřejných prostranství a veřejné zeleně včetně přebírání již provedených prací
" Organizování pronájmu kontejnerů
" Organizování činnosti zaměstnanců zajišťujících údržbu veřejných prostranství, včetně zimního úklidu chodníků a komunikací ve správě města
" Spolupráce s komisí veřejného pořádku, zpracování a realizace námětů komise
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Fyzická osoba je státním občanem České republiky, nebo má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, její způsobilost k právním úkonům není omezena, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk.
Požadavky na uchazeče:
" Ukončené úplné střední vzdělání,
" Praxe alespoň 2 roky,
" Organizační schopnosti,
" Znalost práce s PC - MS Office
" Řidičský průkaz sk. B
Výhodou:
Praktické zkušenosti s výkonem tohoto typu práce, územní znalost, komunikační dovednosti, zkušenost a praxe v oblasti veřejné správy.
Platové zařazení: platová třída 7 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Datum nástupu: od 01.01.2023, nebo po dohodě
Pracovní poměr: na dobu určitou 3 let s možností prodloužení
Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:
" Jméno, příjmení a titul,
" datum a místo narození,
" státní příslušnost,
" adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišné od místa trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
" kontaktní spojení - telefon, e-mail,
" datum a podpis uchazeče.
K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
" Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
" Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, spolu s jeho úředním překladem do českého jazyka. Pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží bezúhonnost čestným prohlášením.
" Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie osvědčení o absolvování odborných kurzů a školení.
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Písemné přihlášky s požadovanými přílohami doručte nejpozději do pátku 09.12.2022 do 13:00 hod. osobně nebo poštou do podatelny Městského úřadu Trmice, Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, v zapečetěné obálce označené v levém horním rohu nápisem "VŘ - inspektor VP - neotvírat" s uvedením jména a adresy zájemce a adresáta (o včasnosti podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny městského úřadu), případně datovou zprávou na adresu: gdfbaxc.
Případné dotazy zodpoví tajemník Městského úřadu Trmice Ing. Jiří Švarc, tel.: 775 412 860, e-mail: jiri.svarc@mutrmice.cz.
Pohovory s uchazeči budou probíhat ve středu 14.12.2022 od 9:00 hodin na Městském úřadu Trmice (2. patro).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Trmice - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 770
11 309