.
Odborný/á vrchní referent/ka - mzdový/á účetní
  • Pardubice
Odborný/á vrchní referent/ka - mzdový/á účetní
Pardubice, Úřad práce České republiky, Pardubice, Boženy Vikové-Kunětické /
Úřad práce České republiky
23. 9. 2022
21 710 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent – mzdový účetní v Odboru kanceláře Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích, ID 11006579, v oboru služby „Platy, mzdy a jiné odměny za práci“.
Místem výkonu služby jsou Pardubice.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopadu 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové
třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
- Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění poskytovaných státním zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění.
- Komplexní zabezpečení zpracování platové agendy v rámci krajské pobočky, včetně plnění povinností zaměstnavatele souvisejících se zpracováním a výplatou platů
- Průběžné sledování objemu čerpání prostředků na platy zaměstnanců v rámci krajské pobočky, včetně průběžné kontroly v této oblasti
- Zajišťování realizace předpisů o dani z příjmu fyzických osob (zák. č. 586/92 Sb., v platném znění)
- Vedení osobní evidence zaměstnanců, evidence docházky a čerpání dovolené, včetně indispozičního volna
- Vyhotovování rekapitulací platů a s tím souvisejících statistik
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 29. září 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové – Kunětické 2011, 500 02 Pardubice, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru
služebního úřadu podatelna.pa@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 4p2zpna.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR2022/87453-78099809“.
Podmínky pro přihlášení do výběrového řízení (VŘ) a způsob přihlášení je uvedeno na stránkách Úřadu práce:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-mzdovy-ucetni-krp-pardubice-29-09-2022

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Pardubice - Nabídka práce v okolních lokalitách


35 129
12 074