.
Odborný rada v oddělení právním a kontrolním
  • Praha
Odborný rada v oddělení právním a kontrolním
Praha, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Praha, Dittrichova /
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
23. 9. 2022
28 000 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Prvotní kontakt 234118139, e-podatelna@khsstc.cz
- podílí se na přípravě koncepčních a metodických materiálů včetně standardizace kontrolních postupů,
- účastní se v odůvodněných případech výkonu SZD a jiných úředních úkonů na místě,
- je oprávněnou úřední osobou ve správních řízeních vedených z moci úřední na základě kontrolních zjištění z výkonu státního zdravotního dozoru, zejm. o přestupcích; připravuje návrhy rozhodnutí a jiných procesních úkonů,
- podílí se na prošetřování stížností dle § 175 správního řádu a vyřizování podnětů k zahájení správního řízení,
- podílí se na sjednávání smluvních závazkových vztahů souvisejících s provozem služebního úřadu (smlouvy o dílo, kupní smlouvy apod.), kontroluje jejich soulad s právními předpisy (občanský zákoník, zákon o majetku státu apod.), zajišťuje jejich interní registraci,
- podílí se na evidenci, event. i vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.,
- vyřizuje žádosti povinných (daňových subjektů) o posečkání (odložení splatnosti, rozložení úhrady na splátky), pokud jde o peněžitá plnění uložená pravomocnými rozhodnutími KHS,
- je oprávněn kontrolovat dodržování právních předpisů při výkonu SZD ze strany státních zaměstnanců zařazených v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví KHS,
- provádí kontrolu nad dodržováním zákonnosti ve správních řízení vedených oprávněnými úředními osobami v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví KHS,
- provádí vnitřní kontrolu nad ostatní úřední činností a poskytuje zaměstnancům KHS právní, poradenské a konzultační služby v souvislosti s plněním úkolů v ochraně veřejného zdraví a provozem úřadu,
zastupuje KHS v řízení před soudy a jinými orgány veřejné moci.
Zaměstnanecké výhody: Pružnou pracovní dobu, stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 sick days

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Praha - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 210
11 845