.
Odborný referent ICT
  • Ústí nad Orlicí
Odborný referent ICT
Ústí nad Orlicí, Úřad práce České republiky, Ústí nad Orlicí, 17. listopadu /
Úřad práce České republiky
25. 11. 2022
24 100 Kč - 34 370 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Podmínky pro přihlášení do výběrového řízení a způsob přihlášení je uvedený na stránkách www.uradprace.cz v sekci kariéra.
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/vrchni-referent-rada-odborny-referent-ict-krp-pardubice-19-12-2022
Výběrové řízení na služební místo: vrchní referent/rada – odborný referent ICT v Oddělení ICT Odboru kanceláře Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích, ID 11006595,
v oboru služby „Informační a komunikační technologie“.
Místem výkonu služby je Ústí nad Orlicí.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. února 2023.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských nebo jiných aplikací pro koncové uživatele, síťového prostředí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní
techniky.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 19. prosince 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové – Kunětické 2011, 530 02 Pardubice, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese.
Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.pa@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 4p2zpna.
Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR2022/106909-78099809“.
K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Ústí nad Orlicí - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 770
11 309