.
Odborný/vrchní referent – poradce specialista
  • Brno
odborný/vrchní referent – poradce specialista
Brno, Úřad práce České republiky, Brno, Polní /
Úřad práce České republiky
6. 8. 2022
19 730 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
odborný/vrchní referent – poradce specialista
v Oddělení zprostředkování I.
Odboru zaměstnanosti Kontaktního pracoviště Brno – město
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně
V Praze dne 3. srpna 2022
Č. j. UPCR-2022/64264-78099801
Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.
1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje
výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent – poradce specialista
v Oddělení zprostředkování I. Odboru zaměstnanosti Kontaktního pracoviště
Brno – město Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně, ID 11012055,
v oboru služby „Zaměstnanost“.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do
9. platové třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování zařazení fyzické osoby do evidence uchazečů o zaměstnání. Vedení ucelené
podkladové dokumentace uchazečů, ověřování a došetřování podkladů a údajů pro správní
řízení. Poradenství pro zprostředkování zaměstnání, individuální práce s uchazeči.
Poskytování informací a poradenství o možnostech využití nástrojů aktivní politiky. Sleduje
volná pracovní místa na trhu práce a vyhledává pro uchazeče vhodné nabídky. Spolupráce
s ostatními pracovníky úřadu.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě
do 15. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka
v Brně, Polní 1011/37, 659 59 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na
výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným
elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu
podatelna.bm@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID
syyztwe. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové
části výběrového řízení.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/64264-78099801“

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Brno - Nabídka práce v okolních lokalitách


39 381
13 910