.
Odborný/vrchní referent/ka - specialista dávek NSD
  • Hanušovice
Odborný/vrchní referent/ka - specialista dávek NSD
Hanušovice, Úřad práce České republiky, Hanušovice, Hynčická /
Úřad práce České republiky
25. 11. 2022
21 710 Kč - 31 820 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Formulář žádosti a bližší informace na www.uradprace.cz/Kariéra na ÚP ČR/Olomoucký kraj.
Žádosti podávat do 02.12.2022.
Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent - specialista dávek NSD v Oddělení Kontaktního pracoviště Hanušovice Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci, ID 10000191, v oboru služby "Nepojistné sociální dávkové systémy".
Místem výkonu služby jsou Hanušovice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. ledna 2023.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování agendy nepojistných sociálních dávek.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 2. prosince 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.ol@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID a2azprx. Formulář žádosti je dostupný na www.uradprace.cz/web/cz/kariera-na-up-cr, v záložce Olomoucký kraj.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/108777-78099807".
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. je státním občanem České republiky,
2. dosáhl věku 18 let,
3. je plně svéprávný,
4. je bezúhonný,
5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo: tj. minimálně vzdělání střední s maturitní zkouškou,
6. má potřebnou zdravotní způsobilost.
K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.
Bližší informace jsou k dispozici na stránkách: Kariéra na ÚP ČR (uradprace.cz)

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Hanušovice - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 612
11 423