.
Odborný/vrchní referent - kontrolor dávek NSD
  • Ústí nad Labem
Odborný/vrchní referent - kontrolor dávek NSD
Ústí nad Labem, Úřad práce České republiky, Ústí nad Labem, Dvořákova /
Úřad práce České republiky
23. 9. 2022
21 710 Kč - 31 820 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Odborný/vrchní referent - kontrolor dávek NSD v Oddělení specializovaných kontrol Odboru kontrolně právního Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem v oboru služby "Nepojistné sociální dávkové systémy".
Místem výkonu služby je Chomutov.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopadu 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Kontrola výplaty dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků
a zpracování nápravných opatření.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 30. září 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.ul@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/88410-78099813".
Více informací: www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-kontrolor-davek-nsd-krp-usti-nad-labem-misto-vykonu-chomutov-30-09-2022

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Ústí nad Labem - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 210
11 845