.
Odborný/vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze
  • Ústí nad Labem
Odborný/vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze
Ústí nad Labem, Úřad práce České republiky, Ústí nad Labem, Dvořákova /
Úřad práce České republiky
23. 9. 2022
21 710 Kč - 31 820 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopadu 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování agendy dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Zpracování a vyřizování žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, kontrola výplaty dávek a provádění místního šetření pro účely přiznání a výplaty dávek hmotné nouze.
Vedení správního řízení ve věci dávek pomoci v hmotné nouzi.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 29. září 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.ul@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/86801-78099813".
Více informací: www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-specialista-davek-hmotne-nouze-kop-usti-nad-labem-29-09-2022

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Ústí nad Labem - Nabídka práce v okolních lokalitách


35 642
12 187