.
Odborný / vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze KoP Karlovy Vary - 10.08.2022
  • Karlovy Vary
odborný / vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze KoP Karlovy Vary - 10.08.2022
Karlovy Vary, Úřad práce České republiky, Karlovy Vary, Závodní /
Úřad práce České republiky
6. 8. 2022
19 730 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Kontakt: Levová Alena Mgr.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do
10. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na
adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v
Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary, nebo osobně podané
na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v
elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu
služebního úřadu podatelna.kv@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do
datové schránky ID xgmzpcw. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení
uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/64054-78099805“.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Karlovy Vary - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 712
13 683