.
Odborný vrchní referent - specialista prevence NLZ
  • Jablunkov
Odborný vrchní referent - specialista prevence NLZ
Jablunkov, Úřad práce České republiky, Jablunkov, /
Úřad práce České republiky
25. 11. 2022
21 710 Kč - 31 820 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

https://admin-uradprace.mpsv.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-specialista-prevence-nlz-kop-jablunkov-01-12-2022
Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent – specialista prevence NLZ v Oddělení Kontaktní pracoviště Jablunkov Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě, ID 11005734, v oborech služby „Zaměstnanost“ a „Nepojistné sociální dávkové systémy“.
Místem výkonu služby je Jablunkov.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Provádění informačně poradenské činnosti v oblasti zaměstnanosti, vypracovávání individuálních akčních plánů ke zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce včetně jejich aktualizace a vyhodnocování. Poskytování poradenství ke zprostředkování zaměstnání, provádění individuální i skupinové práce s uchazeči a zájemci o zaměstnání, obzvláště s rizikovými a obtížně umístitelnými skupinami. Navrhování postupů pro zvýšení zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání, posuzování osobnostních předpokladů a dovedností jednotlivých uchazečů o zaměstnání. Provádění kontroly plnění povinností uchazečů o zaměstnání dodržovat režim
dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. Zajištění doplňování relevantních informací v evidenci uchazečů. Provádění osvěty a upozorňování uchazečů o zaměstnání na sociální dopady v případě zjištění výkonu nelegální práce. Spolupráce a předáváni informací SUIP při zjištění nelegální práce. Zabezpečení poradenské a informační činnosti pro zaměstnavatele. Poskytování poradenské činnosti v oblasti nepojistných sociálních dávek. Zpracovávání žádostí o dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 1. prosince 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Zahradní 368/12, 701 60 Ostrava-Moravská Ostrava, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.ot@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID twrzpnd. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení
uloženou v úvodu textové části výběrového řízení. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR2022/93663-78099808“.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Jablunkov - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 586
11 285