.
Rada/Odborný rada – specialista monitoringu v projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“
  • Česká Lípa
Rada/Odborný rada – specialista monitoringu v projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“
Česká Lípa, Úřad práce České republiky, Česká Lípa, Paní Zdislavy /
Úřad práce České republiky
25. 11. 2022
25 280 Kč - 37 170 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo: Rada/Odborný rada – specialista monitoringu v projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“ v Oddělení trhu práce Kontaktního pracoviště Česká Lípa Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci, v oboru služby „Zaměstnanost“.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 30. 11. 2023, po dobu trvání projektu „Efektivní služby zaměstnanosti“ (EFES), registrační číslo CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. leden 2023.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Realizuje monitoring zaměstnavatelů v příslušnosti kontaktního pracoviště v místě výkonu práce. Zajišťuje monitoring volných pracovních míst v příslušnosti
kontaktního pracoviště v místě výkonu práce. Uskutečňuje poradenství pro zaměstnavatele. Řídí informační schůzky pro zaměstnavatele. Organizačně zajišťuje
a vede semináře se zaměstnavateli, setkání se zaměstnavateli (miniburzy a minipřehlídky), předvýběrová (výběrová) řízení uchazečů pro zaměstnavatele. Podílí se na dalších jednorázových aktivitách organizovaných ÚP ČR (trh pracovních
příležitostí, trh sezónních prací, přehlídka pracovních příležitostí, olympiáda technických profesí, burza škol, exkurze do vzdělávacích zařízení a exkurze k
zaměstnavatelům). Ve spolupráci s útvary zaměstnanosti KoP ÚP ČR zajišťuje výběr a předvýběr vhodných uchazečů o zaměstnání. Informuje zaměstnavatele o situaci na trhu práce a nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti. Zajišťuje potřeby zaměstnavatelů v oblasti trhu práce (potřeby a kvalifikace pracovní síly). Předává informace dalším zainteresovaným útvarům ÚP ČR (trh práce, zprostředkování, poradenství, EURES poradci). Eviduje a administruje údaje o zaměstnavatelích, konaných akcích a předávaných informací útvarům ÚP ČR. Spolupracuje s vedoucími pracovníky a dalšími zaměstnanci pracoviště v místě výkonu práce a v rámci působnosti kontaktního pracoviště.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 1. prosince 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci, Dr. Milady Horákové 632/5, 460 01 Liberec, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu
na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru
služebního úřadu podatelna.lb@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID pnszpvi.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR2022/108502-78099806“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem
může zúčastnit žadatel, který:
1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu
Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o
Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona;
b) dosáhl věku 18 let
c) je plně svéprávný
d) je bezúhonný
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo - vysokoškolské vzdělání získaného studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu
f) má potřebnou zdravotní způsobilost
K žádosti dále žadatel přiloží:
1. strukturovaný profesní životopis
2. motivační dopis

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Česká Lípa - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 701
11 418