.
Rada/odborný rada - koordinátor v Oddělení projektů vnitřních agend Odboru evropských fondů a mezinárodní spolupráce generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 10000582,
  • Praha
Rada/odborný rada - koordinátor v Oddělení projektů vnitřních agend Odboru evropských fondů a mezinárodní spolupráce generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 10000582,
Praha, Úřad práce České republiky, Praha, Dobrovského /
Úřad práce České republiky
23. 9. 2022
25 280 Kč - 37 170 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Kontakt:e-mail:adela.vystrkova@uradprace.cz, katrin.cizkova@uradprace.cz
Upřesňující informace:
Služební místo ve 11. platové třídě; v oboru služby "Zaměstnanost". Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. ledna 2023 po dobu realizace projektu "Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)" s reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216.
Žadatel musí splňovat předpoklady stanovené zákonem o státní službě dle § 25 odst. 1) písm. a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, b) dosáhnout věku 18 let, c) být plně svéprávný, d) být bezúhonný, e) dosáhnout vzdělání stanovení tímto zákonem, f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Hlavní popis činností: Podílí se na koordinaci projektových aktivit v souladu s harmonogramem projektu. Organizačně zajišťuje pracovní setkání užšího realizačního týmu a zajišťuje zápisy z těchto schůzek. Organizačně zajišťuje Koordinační porady s koordinátory KrP ÚP ČR a vedoucími pracovníky GŘ ÚP ČR a zajišťuje prezenční listiny a zápisy z těchto porad. Pravidelně zpracovává podklady pro Zprávy o realizaci projektu a předává je projektovému manažerovi. Finálně kontroluje podklady pro Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu připravené administrátory na KrP ÚP ČR. Společně s finančním manažerem, projektovým manažerem, metodiky GŘa odbornými garanty připravuje podklady pro veřejné zakázky projektu. Zajišťuje podklady pro potřeby kontrolních orgánů a poskytuje jim veškerou součinnost. Podílí se na informovanosti v rámci projektu. Zodpovídá za veškerou archivaci relevantních dokladů projektu. Spolupracuje s odbornými garanty. Podílí se na hodnocení zpětné vazby z kurzů. Koordinuje vzdělávací aktivity. Koordinuje zajištění lektorů pro jednotlivé vzdělávací akce.
https://admin-uradprace.mpsv.cz/web/cz/-/rada-odborny-rada-koordinator-v-oddeleni-projektu-vnitrnich-agend-odboru-evropskych-fondu-a-mezinarodni-spoluprace-gr-uradu-prace-cr-praha-id-10000582
Pokud je to možné, vždy odkázat na stránky Kariéra na ÚP ČR (uradprace.cz), kde je k dispozici Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dané služební místo.
Zaměst.výhody:
5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (sick days), 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí, stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb, odměny k životním a pracovním výročím

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Praha - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 210
11 845