.
Rada/odborný rada - specialista PR projektu "Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)" v Oddělení projektů vnitřních agend Odboru evropských fondů a mezinárodní spolupráce generálního ředitelst
  • Praha
Rada/odborný rada - specialista PR projektu "Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)" v Oddělení projektů vnitřních agend Odboru evropských fondů a mezinárodní spolupráce generálního ředitelst
Praha, Úřad práce České republiky, Praha, Dobrovského /
Úřad práce České republiky
23. 9. 2022
25 280 Kč - 37 170 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Kontakt:e-mail:adela.vystrkova@uradprace.cz, katrin.cizkova@uradprace.cz
Upřesňující informace:
Služební místo ve 11. platové třídě; v oboru služby "Zaměstnanost". Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 30. června 2023, po dobu realizace projektu "Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)" s reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056.
Žadatel musí splňovat předpoklady stanovené zákonem o státní službě dle § 25 odst. 1) písm. a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, b) dosáhnout věku 18 let, c) být plně svéprávný, d) být bezúhonný, e) dosáhnout vzdělání stanovení tímto zákonem, f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Hlavní popis činností: Provádění potřebné analýzy dosavadní interní a externí komunikace a PR aktivit na ÚP ČR. Mapování a navrhování zlepšujících opatření na úrovni intrakomunikace, tzn. přesunu informací uvnitř organizačních jednotek (GŘ+KrP+KoP=ÚP ČR). Mapování a navrhování zlepšujících opatření pro současné aktivity, které cílí na zlepšení obrazu ÚP ČR a na lepší a efektivnější propagaci a publicitu aktivit projektů ÚP ČR vně. Mapování a navrhování zlepšujících opatření na úrovni interkomunikace, tzn. přesun informací mezi jednotlivými organizačními jednotkami dle hierarchické struktury řízení. Nastavování úzké spolupráce s pracovníky vztahů k veřejnosti ÚP ČR a Odborem mediální komunikace a vztahů s veřejností MPSV tak, aby byla zajištěna informovanost a jednotnost v postupech propagace služeb ÚP ČR, jakožto jedné z institucí resortu. Koordinace a zodpovědnost za realizaci aktivit pro podporu komunikace uvnitř úřadu. Úzká spolupráce se specialistou IT při nastavování PR aktivit. Zajišťování pravidelného vydávání newsletteru, tvorba a aktualizace informačních materiálů a celkové podílení se na informovanosti v rámci projektu. Zajišťování kompoziční i vizuální jednotnosti tiskovin pro lepší přehlednost a efektivitu. Podílení se spolu s IT specialistou na realizaci centrálního vysílacího systému. Podílení se na zajišťování realizace spotů, kampaní, eventů a zajišťuje outdoorovou reklamní činnost v rámci projektu.
https://admin-uradprace.mpsv.cz/web/cz/-/rada-odborny-rada-specialista-pr-projektu-efektivni-sluzby-zamestnanosti-efes-v-oddeleni-projektu-vnitrnich-agend-odboru-evropskych-fondu-a-mezinaro-1
Pokud je to možné, vždy odkázat na stránky Kariéra na ÚP ČR (uradprace.cz), kde je k dispozici Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dané služební místo.
Zaměst.výhody:
5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (sick days), 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí, stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb, odměny k životním a pracovním výročím

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Praha - Nabídka práce v okolních lokalitách


35 640
12 186