.
Ředitel/ka
  • Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou
Ředitel/ka
, Kobylá nad Vidnavkou, 120
Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou příspěvková organizace
23. 3. 2023
40 000 Kč - 50 000 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Obec Kobylá nad Vidnavkou v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ŘEDITEL-ŘEDITELKA Základní školy (jen 1. stupeň) a mateřské školy Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace Kobylá 120, 790 65 Žulová
Termín podání přihlášek: 5.5.2023 do 11:00 hod.
Písemné přihlášky s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a číslem telefonu, včetně požadovaných náležitostí, zasílejte na adresu Obec Kobylá nad Vidnavkou se sídlem v budově Obecního úřadu Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Žulová.
Obálku označte heslem:
"NEOTEVÍRAT - KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE"
OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:
- úředně ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a pracovního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)
- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
- koncepce rozvoje školy (opatřený datem a podpisem uchazeče)
- výpis z rejštříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa ředitele školy (ne starší než 3 měsíce)
PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ČINNOSTI ŘEDITELE:
- odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pedagogických pracovnících")
- praxe dle § 5 odst.1 písm. b) zákona o pedagogických pracovnících
- plná způsobilost k právním úkonům, resp. Plná svéprávnost dle § 3 odst.1 písm.a) zákona o pedagogických pracovnících
- bezúhonnost dle § 3 odst.1 písm.c) o pedagogických pracovnících
- zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm.d) zákona o pedagogických pracovnících
- znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm.e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikace v jiném vyučovacím jazyce než českém
- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy.
NABÍZÍME:
- zázemí a práci v dobrém kolektuvu na malotřídní škole
- stabilní zaměstnání s platovým ohodnocením dle platné legislativy pro učitele a pedagogické pracovníky
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- vzdělání, možnost seberealizace a profesní růst
- vstřícný přístup zřizovatele

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

- Nabídka práce v okolních lokalitách


46 674
14 266