.
REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY NA DOBU URČITOU
  • Vítkov
REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY NA DOBU URČITOU
Vítkov, Město Vítkov, Vítkov, náměstí Jana Zajíce /
Město Vítkov
6. 8. 2022
19 730 Kč - 28 920 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Druh a charakteristika práce:
- organizační zajištění sekretariátu tajemnice městského úřadu
- zajištění agendy vzdělávání úředníků - evidence, zpracování plánů vzdělávání úředníků dle zákona, zajištění účasti zaměstnanců na různých formách vzdělávání
- komplexní zajišťování agendy zvláštní odborné způsobilosti
- likvidace účetních dokladů z věcného a číselného hlediska u vybraných položek
- administrativní zpracování agendy výběrových řízení na obsazení pracovních míst
- dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů plní povinnosti podpůrného orgánu a zadává údaje do centrálního registru
- měření a porovnání ukazatelů výkonnosti činností úřadu včetně zajištění sběru a vkládání dat do software, analýza výstupů a tvoření uživatelských výběrů
- zpracování návrhů pro zlepšení v oblasti nákladů, efektivity a kvality zajišťovaných činností
Zařazení: neúředník - zaměstnanec
Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov
Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení
Pracovní poměr: na dobu určitou do 31. 1. 2024
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, zodpovědnost
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- řidičský průkaz skupiny B (řízení služebních vozidel při pracovních cestách)
- výhodou znalost zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v oblasti vzdělávání a výběrových řízení, v ostatních oblastech zákona orientačně, základní znalost zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
- výhodou praxe ve státní správě a samosprávě
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
k přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
- funkční telefonní kontakt a e-mail
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.
Platové zařazení: 9. platová třída, stupeň dle délky praxe (19730 - 28 920,- Kč) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.
Uzávěrka přihlášek: do 17. 8. 2022, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY NA DOBU URČITOU - neotvírat, s uvedením adresy podavatele.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.
Bližší informace: Ing. Šárka Petrtýlová, 556 312 203, tajemnice MěÚ Vítkov nebo Bc. Marcela Skalická, 556 312 209, vedoucí odboru vnitřní správy.
Další informace naleznete na webových stránkách města
https://www.vitkov.info/mestsky-urad/mestsky-urad/volna-pracovni-mista/

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Vítkov - Nabídka práce v okolních lokalitách


39 381
13 910