.
Referent investičního oddělení - investiční technik odboru rozvoje
  • Jindřichův Hradec
referent investičního oddělení - investiční technik odboru rozvoje
Jindřichův Hradec, Město Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Klášterská /
Město Jindřichův Hradec
6. 8. 2022
23 000 Kč - 32 000 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Zaměření studia na pozemní, dopravní nebo vodohospodářské stavby, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, autorizace v oboru vodohospodářské, pozemní nebo dopravní stavby, případně osvědčení k činnosti koordinátora BOZP na stavbách výhodou, znalosti a praktické zkušenosti v oblasti řízení investiční činnosti vítány, koncepční a logické myšlení, schopnost zastupovat a hájit zájmy investora, komunikační dovednosti, úroveň vystupování a jednání s lidmi, důslednost, kvalifikované a včasné plnění úkolů, znalost práce na PC, flexibilita (přizpůsobení se změnám stylu a obsahové náplně práce), řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochota dále se vzdělávat.
Předpoklady k podání přihlášky do výběrového řízení:
Přihlášku může podat občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR starší 18 let,
který je svéprávný, bezúhonný a zdravotně způsobilý, ovládá úřední jazyk a splňuje výše
uvedené předpoklady pro dané pracovní místo vedoucího úředníka.
Obsah, přílohy, způsob a termín podání přihlášky:
Přihláška musí obsahovat, na jaké pracovní místo zájemce přihlášku podává, jméno, příjmení
a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo dokladu totožnosti, datum a podpis
zájemce.
K přihlášce se připojí:
- strukturovaný životopis obsahující dosavadní praxi a odborné znalosti a dovednosti
týkající se požadovaných správních činností
- motivační dopis
- kopie výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém stupni vzdělání (dokumenty, kde je
požadována úředně ověřená kopie, se dokládají před nástupem do funkce)
Přihlášky se podávají na podatelně MěÚ nebo zasílají na adresu:
Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
Jindřichův Hradec
PSČ 377 01
Přihlášky na předepsaném tiskopise (viz příloha) je nutné podat v zalepené obálce označené
„Neotvírat - VŘ – pracovní místo - ROZ - INV“ nejpozději do pondělí 22. srpna 2022 do 10.00
hodin.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Jindřichův Hradec - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 572
13 740