.
Referent/ka finančního odboru - fakturant/ka a účetní
  • Česká Kamenice
Referent/ka finančního odboru - fakturant/ka a účetní
Česká Kamenice, MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, Česká Kamenice, Náměstí Míru /
MĚSTO ČESKÁ KAMENICE
23. 9. 2022
30 000 Kč - 37 000 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

[i Místo výkonu práce:
územní obvod města Česká Kamenice
Charakteristika pracovní pozice: plnění úkolů vyplývajících pro obce z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vedení účetnictví města v oblasti výdajů dle Zákona č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., fakturace, tvorba a evidence objednávek, platební styk s bankami, příprava inventarizace majetku města, správa místních poplatků ze psů a z pobytu včetně vymáhání.
Místem výkonu práce: Česká Kamenice.
Platové podmínky: 9. platová třída v souladu se zněním Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
Předpokládaný termín nástupu do práce: 02. 01. 2023.
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- splnění předpokladů podle § 4 Zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.
Požadavky stanovené městem Česká Kamenice:
Předpokládá se základní orientace v dále uvedených činnostech:
- znalost problematiky fakturace,
- znalost účetnictví, zákon č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhl. č. 410/2009 Sb.,
- znalost problematiky místních poplatků,
- povědomí o inventarizaci majetku města,
- znalost problematiky chodu obecního úřadu, zejm. zákona č. 128/2000 Sb., výhodou,
- znalost související legislativy,
- analytické a logické myšlení,
- pečlivost, zodpovědnost, nezávislost, objektivita,
- schopnost týmové práce,
- počítačová gramotnost a výborná znalost práce s MS Office, výhodou znalost programu Vera,
- zkouška odborné způsobilosti - místní poplatky výhodou,
- řidičské oprávnění skupiny B výhodou.
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo,
- číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
- datum a podpis uchazeče.
Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh): pátek 21.10. 2022 - do 12:00 hodin.
Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VŘ - FO" zaslat na adresu:
Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení a výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Česká Kamenice - Nabídka práce v okolních lokalitách


35 129
12 074