.
Referent/ka Odboru stavebního řádu MěÚ Tišnov
  • Tišnov
Referent/ka Odboru stavebního řádu MěÚ Tišnov
, Tišnov, nám. Míru 111
Město Tišnov
7. 5. 2024
Informace o pracovní pozici

První kontakt: písemně na adresu / podatelnu nebo e-mailem

Nástup dle dohody.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice

Referent/ka Odboru stavebního řádu

na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

Popis pracovní pozice:

- Výkon agendy přenesené působnosti na úseku obecního stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:

- Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe ve smyslu § 30a odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon:

a) autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor architektura nebo bez specifikace oboru podle autorizačního zákona,

b) autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, kterému byla udělena autorizace pro obor pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb nebo městské inženýrství,

c) fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání ve studijním programu náležejícím do oblasti vzdělávání architektura, stavebnictví nebo právo,

d) fyzická osoba, která má vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě, nebo

e) fyzická osoba, která má střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví

a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě.

- úřednická zkouška pro obor státní služby, jehož součástí je stavební řád nebo zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou, jinak nutná do 18 měsíců od nástupu,

- znalost zákonů ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon

č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vše ve znění pozdějších předpisů),

- dobrá znalost práce s PC,

- řidičský průkaz sk. "B" - aktivní řidič,

- komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita.

Předpoklady:

- Úředníkem se může stát státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR), od 18 let věku, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk a splňující další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem.

Nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9-10. Po zapracování osobní příplatek.

Mezi zaměstnanecké benefity patří: 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek při životních a pracovních jubileích, 4 dny placeného indispozičního volna a program Benefit plus.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 13.5.2024

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 TIŠNOV

- nebo písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 13.5.2024 - do 17:00 hod.

a to v zalepené obálce s textem: "VŘ - Referent/ka OSŘ - NEOTVÍRAT"

- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

- k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Městský úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

- Nabídka práce v okolních lokalitách


2 098
272