.
Referent/ka silničního hospodářství
  • Mělník
Referent/ka silničního hospodářství
Mělník, Město Mělník, Mělník, náměstí Míru /
Město Mělník
25. 11. 2022
23 390 Kč - 34 370 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Charakteristika vykonávané činnosti
- zajišťování výkonu státní správy na úseku silničního správního úřadu v působnosti obce s rozšířenou působností a v zástupné činnosti výkon činnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací
Místo výkonu práce Městský úřad Mělník
Platové zařazení a platové podmínky 10. platová třída (platové rozpětí 23 390 Kč - 34 370 Kč dle zápočtu let odborné praxe) a osobní příplatek - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Další benefity: stravenky v hodnotě 80 Kč, benefit karta, příspěvek na důchodové pojištění, 5 týdnů dovolené + 4 dny indispozičního volna a 4 dny studijního volna
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru
- státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
Kvalifikační předpoklady a požadavky zaměstnavatele
- vysokoškolské, vyšší odborné, případně středoškolské vzdělání
- znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a znalost dalších souvisejících právních předpisů a schopnost jejich aplikace v praxi
- samostatnost, spolehlivost a pečlivost
- schopnost týmové práce
- dobré komunikační a organizační schopnosti
Výhodou
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti
- praxe ve veřejné správě
- řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti
jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky do 7. 12. 2022 - 10:00 h
Způsob podání přihlášky
obálku označenou "Výběrové řízení na funkci referentky/referenta silničního hospodářství - NEOTVÍRAT" zaslat na adresu: Městský úřad Mělník, personální oddělení, nám. Míru 51, 276 01 Mělník nebo předat osobně na podatelnu městského úřadu.
Zpracování a uchování přihlášky s doklady
Přihláška a požadované doklady k výběrovému řízení budou zpracovány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/697.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Mělník - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 895
11 340