.
REFERENT / REFERENTKA Oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru správního Městského úřadu Nové Město nad Metují
  • Nové Město nad Metují
REFERENT / REFERENTKA Oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru správního Městského úřadu Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují, Město Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, náměstí Republiky /
Město Nové Město nad Metují
6. 8. 2022
24 100 Kč - 33 000 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup leden 2023 nebo dle dohody. Platové zařazení: 10. platová třída (výše platu závisí na délce praxe).
Charakteristika pozice: výkon státní správy dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zasílání výzev provozovatelům vozidel k uhrazení určených částek a projednávání přestupků a správních deliktů v souvislosti s překročením nejvyšší povolené rychlosti jízdy vozidel, zjištěných a zadokumentovaných automatizovaným technickým prostředkem používaným při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích bez obsluhy.
Předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků: státní občanství ČR, trvalý pobyt v ČR; nad 18 let věku, znalost jednacího jazyka; bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům.
Kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.
Další požadavky: vstřícnost k občanům a umění jednat s lidmi; spolehlivost, pečlivost, odpovědnost, samostatnost, přesnost; výborná znalost práce na PC; časová flexibilita, ochota dále se vzdělávat.
Zaměstnavatel dále uvítá: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice (§ 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich); zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení související; orientace v právních předpisech souvisejících s oborem požadované práce, především v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození, státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail); číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce; vzor přihlášky naleznete zde: https://www.novemestonm.cz/urad/zadosti-a-formulare/formulare-odboru-spravy-uradu/.
K přihlášce se připojí tyto doklady: strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o předchozích a dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části "charakteristika pozice"; výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. čestné prohlášení o bezúhonnosti; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Zaměstnavatel nabízí: příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 2 dny zdravotního volna, služební telefon s možností soukromého využití za snížený tarif, příspěvek na penzijní připojištění, kurzy angličtiny.
Termín podání přihlášek: do 30. září 2022.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.
Posouzení přihlášek uchazečů, kteří budou splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení, se uskuteční 7. 10. 2022.
Bližší informace podá Ing. Petr Kubala, vedoucí Odboru správního, telefon: 491 419 670, mobil: 739 456 592, e-mail: kubala@novemestonm.cz
Přihlášky doručte buď osobně na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují, nebo zašlete na adresu: MěÚ Nové Město nad Metují, nám. Republiky č. p. 6, PSČ 549 01.
Přední stranu obálky označte slovy: "Výběrové řízení - ODSH - Neotvírat".

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Nové Město nad Metují - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 712
13 683