.
Sociální pracovník
  • Jindřichův Hradec
Sociální pracovník
, Jindřichův Hradec, 47
Město Jindřichův Hradec
27. 5. 2023
25 000 Kč - 35 000 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

vzdělání VOŠ nebo VŠ v oboru soc. práce nebo péče (či jiné kvalif.předpoklady stanovené v § 110, §116 a § 120 zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách), bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů bez záznamu), zdravotní způsobilost,praktické zkušenosti z oblasti sociální práce, sociální péče nebo správních činností ve veřejné správě vítány, komunikační dovednosti, úroveň vystupování a jednání s lidmi, důslednost, kvalifikované a včasné plnění úkolů, flexibilita (přizpůsobení se změnám stylu a obsahové náplně práce), znalost práce na PC, řidičské oprávnění sk. B vítáno, schopnost a ochota dále se vzdělávat (další vzdělávání pracovníků v soc. službách)
Informace o pracovním místě:
- druhem práce je poskytování uživatelům sociálně-právní poradenství a pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zejména
pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, pomoc
při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných
nároků pohledávek; dále pak zabezpečení 24-hodinového provozu v rámci rozpisu
služeb Domova, provádění odborné sociální práce, vedení individuálních plánů
klientů, vedení kroužku pro školní a předškolní děti,
- pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD / RD),
- místem výkonu práce Domov pro matky s dětmi v Políkně,
- platové zařazení – 10. třída (osobní příplatek dle dosahovaných pracovních výsledků,
odměny),
- stabilní zaměstnání, zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování a na penzijní
pojištění, flexi pass, sick days a další), možnost profesního růstu (vzdělávání v oboru).
Předpoklady k podání přihlášky do výběrového řízení:
Přihlášku může podat občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR starší 18 let,
který je svéprávný, bezúhonný a zdravotně způsobilý, ovládá úřední jazyk a splňuje výše
uvedené předpoklady pro dané pracovní místo úředníka.
Obsah, přílohy, způsob a termín podání přihlášky:
Přihláška musí obsahovat, na jaké pracovní místo zájemce přihlášku podává, jméno, příjmení
a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo dokladu totožnosti, datum a podpis
zájemce.
K přihlášce se připojí:
- strukturovaný životopis obsahující dosavadní praxi, odborné znalosti a dovednosti
týkající se požadovaných správních činností,
- motivační dopis,
- kopie výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém stupni vzdělání (výpis z RT a úředně ověřená
kopie dokladu o nejvyšším vzdělání se dokládá před případným nástupem).
Přihlášky se podávají na podatelně MěÚ nebo zasílají na adresu:
Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
Jindřichův Hradec
PSČ 377 01
Přihlášky na předepsaném tiskopise (viz příloha) je nutné podat v zalepené obálce označené
„Neotvírat – VŘ – pracovní místo – DMD“ nejpozději do pátku 23. května 2023 do 10.00
hod.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

- Nabídka práce v okolních lokalitách


48 682
14 384