.
Sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
  • Mělník
Sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mělník, Město Mělník, Mělník, náměstí Míru /
Město Mělník
25. 11. 2022
25 280 Kč - 37 110 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Charakteristika vykonávané činnosti
- poskytování sociálních služeb a odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením (dle § 92, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
Místo výkonu práce Městský úřad Mělník
Platové zařazení a platové podmínky
11. platová třída (platové rozpětí 25 280 Kč - 37 110 Kč dle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů
Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za dlouhodobou nemoc, mateřskou
a rodičovskou dovolenou)
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru
- státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka
Kvalifikační předpoklady a požadavky zaměstnavatele
- vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oborech sociální práce nebo příbuzných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- praxe v oboru (i formou stáží a dobrovolnictví),
- prokazatelný zájem o sociální problematiku včetně znalosti daných oblastí,
- odpovědnost, samostatnost a spolehlivost,
- dobré komunikační a organizační schopnosti,
- velmi dobrá znalost práce s MS Office,
- ochota neustálého vzdělávání a práce na svém rozvoji,
- řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti
jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
Lhůta pro podání přihlášky do 7. 12. 2022 - 10:00 h
Způsob podání přihlášky
Obálku označenou "Výběrové řízení na funkci "sociální pracovnice/sociální pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí- NEOTVÍRAT" uchazeč zašle na adresu Městský úřad Mělník,
nám. Míru 51, 276 01 Mělník nebo osobně předá na podatelnu městského úřadu.
Zpracování a uchování přihlášky s doklady
Přihláška a požadované doklady k výběrovému řízení budou zpracovány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/697.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Mělník - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 612
11 423