.
Technik/technička BOZP a PO
  • Olomouc
Technik/technička BOZP a PO
Olomouc, Statutární město Olomouc, Olomouc, Horní náměstí /
Statutární město Olomouc
23. 9. 2022
23 390 Kč - 34 370 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Tajemník Magistrátu města Olomouce
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení č. 2022/75
na funkci: technik/technička BOZP a PO
druh práce: agenda BOZP a PO, specializované činnosti na úseku ochrany obyvatel zařazené v odboru ochrany Magistrátu města Olomouce
místo výkonu: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
platová třída: 10. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)
pracovní poměr: na dobu neurčitou
Zákonné předpoklady:
- státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka
Požadavky a předpoklady:
- dosažené vzdělání - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
- obor - zaměřený na problematiku bezpečnosti práce, požární ochrany, havarijního plánování nebo ochrany obyvatel
- praxe - v oboru a problematice BOZP a PO z pohledu zaměstnavatele výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- znalosti a dovednosti - velmi dobrá orientace v právních předpisech, především zákona o zajištění dalších podmínek BOZP, zákona o požární ochraně, krizovém zákoně a zákoně o obcích
- právní povědomí problematiky integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel
- zkouška odborné způsobilosti BOZP výhodou
- osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti BOZP výhodou
- odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany podle § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů výhodou
- dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
- samostatnost
- flexibilita
- organizační schopnosti
- smysl pro týmovou práci
- dobré komunikační schopnosti
- řidičský průkaz skupiny B
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům
Nabízíme:
- perspektivní pracovní pozici
- možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 5. října 2022 na adresu:
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/294/298/295.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Olomouc - Nabídka práce v okolních lokalitách


35 640
12 186