.
Úřednice/úředník stavebního úřadu Městského úřadu Sokolov
  • Sokolov
Úřednice/úředník stavebního úřadu Městského úřadu Sokolov
Sokolov, Město Sokolov, Sokolov, Rokycanova /
Město Sokolov
23. 9. 2022
23 390 Kč - 34 370 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Místo výkonu práce: Sokolov
Platové zařazení: 10. platová třída
Trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou
Den nástupu do práce: dle dohody
POPIS POZICE:
Umísťování a povolování staveb dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a další činnosti s tím související. Ve správním řízení projednává přestupky proti stavebnímu zákonu.
Zaměstnanecké výhody:
Pružná pracovní doba, stravenky, 25 dnů dovolené, 3 dny indispozičního volna, ošatné, měsíční příspěvek sociální fond, možnost příspěvku na jazykový kurz.
PŘEDPOKLADY: (DLE § 4 ODST.1 ZÁKONA O ÚŘEDNÍCÍCH)
-Uchazeč musí být fyzickou osobou, která je státní občanem ČR, nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.
-Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, popřípadě střední vzdělání s maturitní zkouškou s nutností doplnění kvalifikace na 10. platovou třídu.
CO POŽADUJEME:
1. Ukončené vzdělání odpovídající kvalifikaci podle § 13a, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů,
2. dobrá znalost českého jazyka slovem a písmem,
3. velmi dobrá uživatelská znalost práce s počítačem (MS Office, internet),
4. rámcová znalost č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vše ve znění pozdějších předpisů.
VÝHODOU JE:
1. Ukončené vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice (§ 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).
2. Praxe ve veřejné správě.
3. Praxe v projektové či jiné stavební činnosti.
4. Orientace v územně plánovací dokumentaci.
5. Úspěšné vykonání zkoušky k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
6. Řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič).
Požadované znalosti budou ověřeny při ústním pohovoru, případně písemným testem.
Jak se přihlásit do výběrového řízení
1. Vyplníte přihlášku:
(uvést název pozice, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana), telefonický kontakt, doručovací adresa (je-li odlišná od trvalého pobytu), datum a podpis.
2. K přihlášce připojíte:
-Životopis
-Výpis z evidence Rejstříků trestů (ne starší než 3 měsíce)
-Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-Kopii osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky k prokázání zvláštní odborné způsobilosti
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A OSTATNÍCH DOKUMENTŮ:
Přihlášku spolu s přílohami je nutno podat v obálce zřetelně označené nápisem „ Výběrové řízení na úředníka stavebního úřadu“
VŠE ODEVZDEJTE:
-Osobně na podatelně Městského úřadu Sokolov
-Poslat na adresu Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
NEJPOZDĚJI DO 04.10.2022 (prodloužena lhůta pro podání přihlášek).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.
Kontaktní osoba: Miluše Bartošová, DiS., tel: 354 228 153

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Sokolov - Nabídka práce v okolních lokalitách


35 640
12 186