.
Úředník/úřednice sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Sokolov
  • Sokolov
Úředník/úřednice sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Sokolov
Sokolov, Město Sokolov, Sokolov, Rokycanova /
Město Sokolov
23. 9. 2022
25 280 Kč - 37 170 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Místo výkonu práce: Sokolov
Platové zařazení: 11. platová třída
Trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou
Datum nástupu do práce: dle dohody
POPIS POZICE:
- Výkon sociálně-právní ochrany dětí (náhradní rodinná péče) v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., především ochrana práva dítěte na přirozený vývoj a na řádnou výchovu.
- Ochrana oprávněných zájmů dítěte, působení k obnovení narušených funkcí rodiny.
- Poskytování sociálně právního poradenství.
- Terénní sociální práce, kolizní opatrovnictví.
- Vyhodnocování situace rodiny a vytváření individuálního plánu ochrany dítěte.
Pracovní pozice je vhodná pro osoby se zdravotním postižením s prvním a druhým stupněm invalidity.
Zaměstnanecké výhody:
Pružná pracovní doba, stravenky, 25 dnů dovolené, 3 dny indispozičního volna, ošatné, měsíční příspěvek sociální fond, možnost příspěvku na jazykový kurz.
PŘEDPOKLADY: (DLE § 4 ODST.1 ZÁKONA O ÚŘEDNÍCÍCH)
- Uchazeč musí být fyzickou osobou, která je státní občanem ČR, nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.
- Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.
CO POŽADUJEME:
1. Ukončené vzdělání odpovídající kvalifikaci pro výkon práce sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
2. Znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, vše ve znění pozdějších předpisů.
3. Velmi dobrá uživatelská znalost práce s počítačem.
4. Velmi dobrá znalost českého jazyka slovem i písmem.
5. Řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič).
VÝHODOU JE:
- Praxe ve veřejné správě.
- Praxe v oboru sociálně právní ochrana dětí.
- Úspěšné vykonání zkoušky k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost při sociálně-právní ochraně dětí.
- Úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Požadované znalosti budou ověřeny při ústním pohovoru, případně písemným testem.
Jak se přihlásit do výběrového řízení
1. Vyplníte přihlášku:
(uvést název pozice, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana), telefonický kontakt, doručovací adresa (je-li odlišná od trvalého pobytu), datum a podpis.
2. K přihlášce připojíte:
-Životopis
-Výpis z evidence Rejstříků trestů (ne starší než 3 měsíce)
-Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dodatku k diplomu
-Ověřenou kopii dokladu prokazující kvalifikaci pro výkon činnosti sociálního pracovníka
-Kopii osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky k prokázání zvláštní odborné způsobilosti
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A OSTATNÍCH DOKUMENTŮ:
Přihlášku spolu s přílohami je nutno podat v obálce zřetelně označené nápisem „ Výběrové řízení na úředníka – sociálního pracovníka OSPOD/2“
VŠE ODEVZDEJTE:
- osobně v podatelně Městského úřadu Sokolov
- poslat na adresu Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
NEJPOZDĚJI DO 04.10.2022 (prodloužena lhůta pro podání přihlášek).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.
Kontaktní osoba: Miluše Bartošová, DiS., tel: 354 228 153

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Sokolov - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 210
11 845