.
Veřejný opatrovník/opatrovnice do oddělení opatrovnického
  • Olomouc
Veřejný opatrovník/opatrovnice do oddělení opatrovnického
Olomouc, Statutární město Olomouc, Olomouc, /
Statutární město Olomouc
23. 9. 2022
21 710 Kč - 31 820 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Tajemník Magistrátu města Olomouce
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje výběrové řízení č. 2022/76
na funkci: veřejný opatrovník/opatrovnice do oddělení opatrovnického
Druh práce: výkon veřejného opatrovnictví statutárního města Olomouce zařazený v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce
Místo výkonu: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
Platová třída: 9. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Zákonné předpoklady:
- státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- odborná způsobilost
- znalost jednacího jazyka
Požadavky a předpoklady:
- dosažené vzdělání, obor: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, vzdělání sociálního pracovníka dle § 110 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách výhodou
- praxe v oboru výhodou
Znalosti a dovednosti:
- znalost aktuálních předpisů ze sociálně-právní oblasti
- dovednost a zkušenost práce s klientem (znalost vedení spisové dokumentace výhodou)
- schopnost samostatné práce a týmové spolupráce
- dobré komunikační schopnosti
- dobrá znalost práce na PC (MS Word, Excel)
- řidičský průkaz skupiny B výhodou
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům
Nabízíme: zajímavou a smysluplnou práci, zaškolení, podporu při dalším vzdělávání.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 5.října 2022 na adresu:
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Olomouc - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 210
11 845