.
VŘ 56/2022 Referent / Referentka živnostenského úřadu
  • Ostrava
VŘ 56/2022 Referent / Referentka živnostenského úřadu
Ostrava, Moravskoslezský kraj, Ostrava, 28. října /
Moravskoslezský kraj
6. 8. 2022
22 980 Kč - 33 790 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Charakteristika vykonávané práce: Metodicky usměrňuje obecní živnostenské úřady ve vymezené působnosti kraje. Posuzuje rozsah živnostenského oprávnění a závažných případů ztráty bezúhonnosti ve sporných a složitých případech. Zpracovává odborná stanoviska o právu na provozování živnosti. Vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Komplexně zajišťuje výkon cenové kontroly v územní působnosti kraje.
Požadované vzdělání: vysokoškolské
Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jiné požadavky: uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Výhodou praxe v oblasti veřejné správy, znalost práce s GINIS, případně zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správě živnostenského podnikání.
Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).
Přihláška musí obsahovat:
Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.
Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.
Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 19. 8. 2022 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.
Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Ostrava - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 572
13 740