.
Vrchní rada - ředitel odboru informatiky (Ref. č.: 591) - Ředitel odboru
  • Praha
Vrchní rada - ředitel odboru informatiky (Ref. č.: 591) - Ředitel odboru
Praha
Správa státních hmotných rezerv
13. 11. 2021
Informace o pracovní pozici

Náplň práce

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

- tvorba celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu;

- zajišťování provozu všech IS a dalších ICT Správy včetně koncepce rozvoje ICT, poskytování podpory ostatním organizačním útvarům;

- nakládání s majetkem ICT, příprava technické části zadání pro veřejné zakázky, správa externích služeb v oblasti ICT;

- součinnost v rámci rozvojových projektů digitalizace ČR, školení a vzdělávání zaměstnanců;

- a další činnosti vyplývající z kompetencí Odboru informatiky.

Benefity

5 týdnů dovolené, 5 dní sickdays, stravenky, pružná pracovní doba

Předpoklady

spolehlivost, zodpovědnost, manažerské zkušenosti vítány

Specializace

odborné zaměření technického směru vítáno

Nabízená mzda

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 15. platové třídy (Příloha č. 2 Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců).

Informace o náboru

Předseda Správy státních hmotných rezerv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje 2. kolo výběrového výběrové řízení na obsazení služebního místa Vrchní rada - ředitel odboru informatiky v oboru služby 28. Informační a komunikační technologie.

Místem výkonu služby je Praha.

Předpokládaným dnem nástupu do služby: ihned nebo dle dohody.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru:

- Zpravidla na dobu neurčitou, v případě, že žadatel doloží doklad o vykonání úřednické zkoušky.

- Na dobu určitou, v případě, že žadatel zatím úspěšně nevykonal úřednickouzkoušku (§ 21 odst. 2 ZSS). Doba určitá je stanovena v trvání 12 měsíců (§ 29 odst. 1 ZSS) se zkušební dobou v délce 6 měsíců (§ 29 odst. 2 ZSS). Úspěšným složením úřednické zkoušky se mění doba určitá na dobu neurčitou.Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 29. 9. 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5, 150 85), nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelna@sshr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 4iqaa3x).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy:

„NEOTEVÍRAT – VŘ – 14660/22-SSHR“

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené ZSS, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (§ 25 odst. 1 písm. a) ZSS);

Žadatel dokládá písemným čestným prohlášením o státním občanství (formou zaškrtnutí příslušného pole ve formuláři žádosti) nebo kopií průkazu totožnosti, originál dokladu předloží žadatel při pohovoru (§ 25 odst. 1 písm. a) a b) ve spojení s § 26 ZSS) občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz totožnosti občana Evropské unie nebo občana státu Norsko, Lichtenštejnsko, Island, průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, jiný doklad prokazující totožnost občana Evropské unie, včetně občanství některého z jiných členských států Evropské unie (např. potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky); jako doklad osvědčující státní občanství lze též doložit osvědčení o státním občanství;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka (§ 25 odst. 2 ZSS); to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;

b) dosáhl věku 18 let (§ 25 odst. 1 písm. b) ZSS);

c) je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) ZSS);

Žadatel dokládá písemným čestným prohlášením (§ 26 odst. 1 věta šestá ZSS) formou zaškrtnutí příslušného pole ve formuláři žádosti;

d) je bezúhonný (§ 25 odst. 1 písm. d) ZSS);

Žadatel dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo (§ 25 odst. 1 písm. e) ZSS), tj. vysokoškolského v magisterském studijním programu;

Žadatel dokládá úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení formou zaškrtnutí a doplnění příslušného pole ve formuláři žádosti. Uvedenou listinu lze doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost (§ 25 odst. 1 písm. f) ZSS);

Žadatel dokládá písemným čestným prohlášením (§ 26 odst. 3 věta první ZSS) obsaženým v žádosti;

2) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (dále jen „zákon č. 451/1991 Sb.“), kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení;

3) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., o tom, že nebyl:

a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

c) příslušníkem Lidových milicí,

d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

4) splňuje předpoklad účasti ve výběrovém řízení na služební místo Vrchní rada – ředitel odboru informatiky podle § 57 odst. 5 ZSS, podle tohoto ustanovení se výběrového řízení může zúčastnit osoba, která v uplynulých 8 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 2 let, z toho nejméně po dobu 1 roku ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.

Činnostmi podle § 5 odst. 1 ZSS jsou:

- příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,

- příprava mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,

- příprava návrhů koncepcí, strategií a programů,

- řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,

- vytváření a správa informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,

- státní statistická služba,

- správa kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,

- ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

- zabezpečování obrany státu,

- zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,

- obhajoba zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,

- příprava nebo realizace dotační politiky,

- příprava nebo realizace politiky výzkumu a vývoje,

- příprava a provádění správních úkonů včetně kontroly,

- ochrana obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,

- zadávání veřejných zakázek,

- audit,

- zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců,

- řízení (činností výše uvedených),

- příprava a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona o státní službě dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, jmenovací listiny, odvolání z funkce, rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání ze služebního místa, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, pracovní náplň), z nichž je zřejmé, kdo je vydal, a které prokazují aktuálně zastávanou pozici, resp. dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona o státní službě nebo činností obdobných.

5) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) ZSS předpisem č. 5/2021, kterým se vydává třináctá systemizace služebních a pracovních míst Správy státních hmotných rezerv, kterým je:

- požadavek na úroveň znalosti cizího jazyka – anglický jazyk odpovídající úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 1 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR;

Žadatel dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek úroveň znalosti cizího jazyka (např. osvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce, certifikát o úspěšně vykonané jazykové zkoušce apod.).

6) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) ZSS služebním předpisem č. 5/2021, kterým se vydává třináctá systemizace služebních a pracovních míst Správy státních hmotných rezerv, kterým je:

- způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „D“ (bezpečnostní prověrka pro stupeň utajení „Důvěrné“) v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Žadatel dokládá úředně ověřenou kopii platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“, popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Tajné“ nebo „Přísně tajné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 ZSS, lze k žádosti přiložit Souhlas s podáním žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a absolvováním bezpečnostního řízení k ověření splnění podmínek k umožnění přístupu k utajované informaci stupně utajení DŮVĚRNÉ/TAJNÉ.

Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 81 ZSS):

- Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem; vyslaný státní zaměstnanec jedná v těchto orgánech jako zástupce státu, je povinen prosazovat jeho zájmy a nesmí od příslušné obchodní korporace pobírat odměnu, nestanoví-li zákon jinak. Zákaz pobírat odměnu trvá i v době po skončení služebního poměru. (§ 81 odst. 1 ZSS)

- Státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu. (§ 81 odst. 2 ZSS)

Žádost zaslaná do výběrového řízení musí obsahovat tyto údaje:

- označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována

- jméno, příjmení, titul

- datum narození

- adresu bydliště a adresu pro doručování (pokud je odlišná od místa bydliště)

- ID datové schránky, telefonické spojení, případně e-mail

- název služebního místa, na které je výběrové řízení vyhlášeno, odbor, oddělení

- prohlášení o svéprávnosti – není-li zvláštní přílohou

- prohlášení o zdravotní způsobilosti – není-li zvláštní přílohou

- státní občanství

- prohlášení o dosaženém vzdělání – není-li zvláštní přílohou

- seznam příloh

- datum, podpis žadatele

K žádosti je nutné doložit:

- není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalosti českého jazyka (§ 25 odst. 2 ZSS),

- originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 lustračního zákona (lze akceptovat, pokud žadatel k žádosti doloží alespoň doklad o tom, že o vydání osvědčení požádal – osvědčení však musí doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu

o výsledcích výběrového řízení);

- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 lustračního zákona;

- originál nebo úředně ověřenou kopii listin prokazující předpoklad praxe;

- originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém jazykovém vzdělání;

- originál nebo úředně ověřenou kopii platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“, popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Tajné“ nebo „Přísně tajné“ (je-li žadatel jeho držitelem). Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem, lze k žádosti přiložit Souhlas s podáním žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a absolvováním bezpečnostního řízení k ověření splnění podmínek k umožnění přístupu k utajované informaci stupně utajení DŮVĚRNÉ/TAJNÉ.

K žádosti je vhodné doložit:

- strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

- doklad o splnění úřednické zkoušky státních zaměstnanců, nebo doklad o vykonané zkoušce odborné způsobilosti úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb.

- motivační dopis

Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Praha - Nabídka práce v okolních lokalitách


35 129
12 074