.
VRCHNÍ REFERENT/KA-RADA-ODBORNÝ/Á PRACOVNÍK/CE APZ
  • Liberec
VRCHNÍ REFERENT/KA-RADA-ODBORNÝ/Á PRACOVNÍK/CE APZ
Liberec, Úřad práce České republiky, Liberec, Dr. Milady Horákové /
Úřad práce České republiky
25. 11. 2022
23 390 Kč - 34 370 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle
§ 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“),
vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo: vrchní referent/rada –
odborný pracovník APZ v Oddělení trhu práce Odboru zaměstnanosti
Kontaktního pracoviště Liberec Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci, ID 11003686,
v oboru služby „Zaměstnanost“.
Místem výkonu služby je Liberec.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. leden 2023.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Příjem žádostí v agendě příspěvku na zaměstnávání osob zdravotně postižených
Vedení správního řízení včetně dílčích částí správního řízení podle běžných postupů
(např. opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí, jejich ověřování a došetřování,
kontrola a oprava zřejmých nesprávností) ve věci vystavení a vydání rozhodnutí.
Komunikace s účastníky správního řízení.
Poskytování příspěvku na zaměstnávání osob zdravotně postižených
Zajištění agendy plnění povinného podílu v souladu s platnou metodikou a řídícími
akty GŘ
Spolupráce se správními úřady a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů
včetně poskytování součinnosti oprávněným orgánům veřejné správy, soudům a
orgánům činným v trestním řízení.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební
místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě
do 1. prosince 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad
práce ČR, Krajská pobočka v Liberci, Dr. Milady Horákové 632/5, 460 01
Liberec, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu
na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s
uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru
služebního úřadu podatelna.lb@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky ID pnszpvi.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh)
musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR2022/108507-78099806“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem
může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem. Tyto předpoklady, další informace o služebním místě a přihlášku naleznete na:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/vrchni-referent-rada-odborny-pracovnik-apz-01-12-2022-3-

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Liberec - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 770
11 309