.
Vrchní referent/rada – odborný referent ICT v Oddělení ICT Odboru kanceláře krajské pobočky Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Plzni
  • Plzeň
vrchní referent/rada – odborný referent ICT v Oddělení ICT Odboru kanceláře krajské pobočky Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Plzni
Plzeň, Úřad práce České republiky, Plzeň, Kaplířova /
Úřad práce České republiky
25. 11. 2022
23 390 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Plné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení včetně potřebných formulářů pro podání přihlášky naleznete na https://admin-uradprace.mpsv.cz/web/cz/-/vrchni-referent-rada-odborny-referent-ict-krp-v-plzni-16-12-2022
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. ledna 2023.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do
10. platové třídy.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební
místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě
do 16. prosince 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce
ČR, Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 7, 305 88 Plzeň, nebo osobně podané
na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v
elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu
služebního úřadu podatelna.pm@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky ID 6gyzph2. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto
oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh)
musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR2022/108870-78099810“.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Plzeň - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 770
11 309